การแสดงผล

+
-

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) การฝึกเตรียมเข้าทำงานฯ (คลิ๊กที่รูปภาพ)

กรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้จัดทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) การฝึกเตรียมเข้าทำงานกรณีฝึกให้กับบุคคลทั่วไป หรือกรณีรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา หรือบุคลากรที่ทางราชการส่งมาฝึกเตรียมเข้าทำงาน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1) พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

2) การฝึกเตรียมเข้าทำงานของสถานประกอบกิจการ

3) ประโยชน์ที่ผู้ดำเนินการฝึกได้รับ

4) หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการให้ความเห็นชอบรายละเอียดเกี่ยวกับการฝึกเตรียมเข้าทำงาน

5) หน้าที่ของผู้ดำเนินการฝึก

6) การบื่นคำขอรับสิทธิประโยชน์จากการฝึกอบรมฝีมือแรงงานกรณีการฝึกเตรียมเข้าทำงาน

7) เอกสารประกอบการยื่นคำขอรับความเห็นชอบรายละเอียดเกี่ยวกับการฝึกเตรียมเข้าทำงาน

8) การพิจารณาของนายทะเบียน

9) การรายงานผลการฝึก (การแจ้งผู้สำเร็จการฝึก)

10) กฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง

11) ช่องทางบริการอิเล็กทรอนิกส์ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน