การแสดงผล

+
-

แบบสำรวจข้อมูลความต้องการแรงงานของสถานประกอบการ

สำนักงานแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา ขอเชิญชวนให้สถานประกอบการตอบแบบสำรวจข้อมูลความต้องการแรงงานของสถานประกอบการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยการสำรวจข้อมูลความต้องการแรงงาน และการเข้าออกจากงานของแรงงานในสถานประกอบการจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่มีลูกจ้างไม่เกิน 50 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำมาวิเคราะห์ข้อมูลอุปสงค์และอุปทานแรงงานระดับจังหวัด สำหรับนำไปใช้ในการวางแผนผลิตและพัฒนากำลังคน เพื่อรับรองอุตสาหกรรมเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ได้กำหนดระยะเวลาดำเนินการสำรวจข้อมูล คือ ระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 31 มีนาคม 2566

ไฟล์แนบ :: 61_Images_OR Code_Link แบบสำรวจออนไลน์_27122565112951_.png ดาวน์โหลด