การแสดงผล

+
-

กระทรวงแรงงาน เปิดเงื่อนไข กู้ยืมเงินเพื่อพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน วงเงินไม่เกิน 1 ล้าน ดอกเบี้ย 0%

20 มี.ค. 2566 00:00:00

...

ข้อมูลเกี่ยวกับการขอกู้ยืมเงินจากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยมีรายละเอียดเพิ่มเติมดังต่อไปนี้

-ผู้มีสิทธิกู้ยืม
1.ผู้ดำเนินการฝึก
2.ผู้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
3.ผู้ประกอบกิจการ

 

-คุณสมบัติ
1.เป็นบุคคลธรรมดา หรือ นิติบุคคลที่มีสัญชาติไทย
2.ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
3.ไม่เป็นลูกหนี้ของกองทุน

 

-ประโยชน์ที่ได้รับจากการกู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
1.ค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการฝึกอบรมลูกจ้างของตนสามารถนำไปยกเว้นภาษีเงินได้ร้อยละร้อย
2.จำนวนลูกจ้างที่ได้รับการฝึกอบรม หรือ ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานนำไปยื่นประเมินเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
3.ลูกจ้างได้รับการพัฒนาทักษะฝีมือ เพิ่มผลิตภาพแรงงานลดต้นทุนการผลิต