การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
37 ประกาศเงินอุดหนุน 385
38 ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่องหลักเกณฑ์ค่าใช้จ่ายเงินกองทุนฯ 424
39 เอกสารงานทดสอบมาตรฐาน 929
40 งบทดลองประจำเดือน 1,630
41 ใบสมัครฝึกอบรมฝีมือแรงงาน 571
42 แบบติดตามประเมินผล ปี 60 สำหรับฝึก เตรียม ยก เสริม 864
43 ความรุ้เกี่ยวกับการรับรองความรู้ความสามารถ 1,350
44 ใบสมัครฝึกอบรมฝีมือแรงงานและทดสอบมาตรฐาน 2,134
45 แบบฟอร์มการขอรับรองหลักสูตร นักศึกษาฝึกงาน 3,929
46 แบบฟอร์มการขอรับรองหลักสูตร ฝึกยกระดับ (กรณีส่งฝึกภายนอก) 1,951
47 แบบฟอร์มการขอรับรองหลักสูตร ฝึกยกระดับ (กรณีฝึกเอง) 2,744
48 การรับรองความรู้ความสามารถ 2,125