การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
37 ประกาศเงินอุดหนุน 457
38 ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่องหลักเกณฑ์ค่าใช้จ่ายเงินกองทุนฯ 485
39 เอกสารงานทดสอบมาตรฐาน 1,055
40 งบทดลองประจำเดือน 1,871
41 ใบสมัครฝึกอบรมฝีมือแรงงาน 635
42 แบบติดตามประเมินผล ปี 60 สำหรับฝึก เตรียม ยก เสริม 948
43 ความรุ้เกี่ยวกับการรับรองความรู้ความสามารถ 1,586
44 ใบสมัครฝึกอบรมฝีมือแรงงานและทดสอบมาตรฐาน 2,277
45 แบบฟอร์มการขอรับรองหลักสูตร นักศึกษาฝึกงาน 4,251
46 แบบฟอร์มการขอรับรองหลักสูตร ฝึกยกระดับ (กรณีส่งฝึกภายนอก) 2,056
47 แบบฟอร์มการขอรับรองหลักสูตร ฝึกยกระดับ (กรณีฝึกเอง) 2,921
48 การรับรองความรู้ความสามารถ 2,325