การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
13 แผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือนแรก 246
14 การเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลเกินสิทธิและเรียกเงินคืน 637
15 เอกสารเผยแพร่ตรวจสอบภายใน ฉบับที่ 7-2564 334
16 แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 328
17 แผนการดำเนินงานปี 2564 408
18 แนวปฏิบัติในการจัดการเรื่องเรียนการทุจริต 198
19 ประกาศเจตจำนงสุจริต 324
20 ประกาศมาตรการส่งเสริมโปร่งใสและป้องกันทุจริต 184
21 คู่มือการประเมินการปฏิบัติราชการ ปี 64 342
22 พรบ.อำนวยความสะดวก 30 คู่มือ 6,121
23 สมุดประจำตัวผู้รับการฝึกในกิจการ - บุรีรัมย์ 1,586
24 คู่มือแผนปฏิบัติราชการการพัฒนาฝีมือแรงงาน ปี 63 503