การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
1 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 5
2 เกณฑ์การประกันคุณภาพการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน 2566 33
3 ประกาศสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 37 บุรีรัมย์ เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 37 บุรีรัมย์ พ.ศ. 2566 46
4 ผลการดำเนินงานประจำปีของหน่วยงาน รอบ 12 เดือน 2565 228
5 สรุปผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือนแรก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 427
6 ประกาศมาตรการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ 229
7 แผนการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 205
8 แผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 217
9 ประกาศเจตจำนง 247
10 ประกาศสำนักงาน เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาะบริการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 482
11 ผลการดำเนินงานประจำปีของหน่วยงาน รอบ 12 เดือน 261
12 ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน รอบ 12 เดือน 271