การแสดงผล

+
-

ประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องมือพื้นฐานชุดการฝึก

22 มี.ค. 2566 17:25:59

...
ประกาศสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 37 บุรีรัมย์
เรื่อง  ประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องมือพื้นฐานชุดการฝึก (ชุดเครื่องมือทำมาหากิน)
โครงการพัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค 4.0 (Gig Worker) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
1.หลักสูตร การใช้สมาร์ทโฟนเพื่อธุรกิจออนไลน์   จำนวน  800,000.- บาท
 
2.หลักสูตร การติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์   จำนวน    80,000.- บาท
 
3.หลักสูตร การบำรุงเครื่องจักรกลทางการเกษตร   จำนวน    80,000.- บาท
 
4.หลักสูตร ผลิตภัณฑ์ปูนปั้นเพื่องานประดับ   จำนวน    80,000.- บาท  
 
ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์   ในวันที่ 30 มีนาคม 2566 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.
 
คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา ในวันที่ 31 มีนาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 10.00 น.

ไฟล์แนบ :