การแสดงผล

+
-

ต้อนรับคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดบุรีรัมย์

21 มี.ค. 2566 10:45:49

...
...
...
...
...

20 มีนาคม 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 37 บุรีรัมย์ ให้การต้อนรับคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดบุรีรัมย์ในโอกาสลงพื้นที่สอดส่องโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซึ่งมีกิจกรรมสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้จังหวัด ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 37 บุรีรัมย์ รวมอยู่ด้วย ณ ห้องประชุม ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกโพรง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

 

ทั้งนี้ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 37 บุรีรัมย์ ได้บูรณาการความร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนตำบลสะแกโพรง ในการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพประชาชนทุกช่วงวัย กิจกรรมหลัก : สร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในพื้นที่ตำบลสะแกโพรง

 

#ธรรมาภิบาลจังหวัดบุรีรัมย์ #สร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ #พัฒนาฝีมือแรงงาน #สะแกโพรง