การแสดงผล

+
-

จัดการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.) จังหวัดบุรีรัมย์ ครั้งที่ 1/2566

9 มี.ค. 2566 16:41:32

...
...
...
9 มีนาคม 2566 เวลา 11.00 น. จังหวัดบุรีรัมย์ จัดการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.) จังหวัดบุรีรัมย์ ครั้งที่ 1/2566 ณ ศาลาแสงเจริญ วัดตาไก้พลวง ตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดบุรีรัมย์ พ.ศ. 2566-2570 ตามจุดเน้นการพัฒนากำลังคนจังหวัดบุรีรัมย์ ตามกลุ่มอุตสาหกรรมที่สำคัญและสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์ ได้แก่ ภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ ภาคอุตสาหกรรมเกษตรปลอดภัย และภาคอุตสาหกรรมการผลิต รับทราบรายงานผลการพัฒนากำลังคนของจังหวัดบุรีรัมย์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ (นายจำเริญ แหวนเพ็ชร) เป็นประธานการประชุม
 
หลังการประชุมเสร็จสิ้น รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ (นายจำเริญ แหวนเพ็ชร)และ กพร.ปจ. จังหวัดบุรีรัมย์ ได้เยี่ยมชมและให้กำลังใจผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรการใช้สมาร์ทโฟนเพื่อธุรกิจออนไลน์ 30 ชั่วโมง และหลักสูตรช่างตัดเย็บเสื้อสูทจากผ้าทอ 30 ชั่วโมง ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 7-11 มีนาคม 2565 แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลหนองกง จำนวน 40 คน
 
ต่อจากนั้น โดยชุมชนตาไก้พลวงและองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกงเจ้าของพื้นที่ ได้เรียนเชิญคณะ กพร.ปจ. จังหวัดบุรีรัมย์ เข้าเยี่ยมชมชุมชนท่องเที่ยว “แคคตัสวิลเลจ” ซึ่งเป็นแลนด์มาร์กและแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ ของจังหวัดบุรีรัมย์ และเป็นแหล่งผลิตแคคตัสใหญ่ที่สุดในภาคอีสาน
 
#กพร.ปจ. #บุรีรัมย์ #หนองกง #แคคตัสวิลเลจ #นางรอง