การแสดงผล

+
-

สพร.37 บุรีรัมย์ จับมือราชภัฎ บูรณาการความร่วมมือการพัฒนากำลังคน

27 ม.ค. 2566 09:10:35

...
...
...
...
25 มกราคม 2566 ผู้อำนวยการและคณะเจ้าหน้าที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 37 บุรีรัมย์ เข้าพบอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เพื่อหารือเกี่ยวกับการบูรณาการความร่วมมือการพัฒนากำลังคนร่วมกัน ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
 
ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องต้องกันที่จะประสานความร่วมมือและการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ระหว่างกัน ในการพัฒนาความรู้และทักษะแก่นักศึกษาให้มีความพร้อมก่อนก้าวออกจากโลกการศึกษา สู่ โลกการทำงานอย่างไร้รอยต่อ รวมทั้งการพัฒนาทักษะฝีมือแก่กำลังแรงงานให้มีทักษะฝีมือสูงขึ้น และการสร้างอาชีพเสริมแก่กำลังแรงงานหรือประชาชนทั่วไปให้มีรายได้เพิ่มขึ้นอีกด้วย
 
#สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน #มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ #บุรีรัมย์ #นักศึกษา #กำลังแรงงาน