การแสดงผล

+
-

ให้ความรู้ หัวข้อ การใช้เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสาร แก่ผู้สูงอายุ

27 ม.ค. 2566 09:07:50

...
...

26 มกราคม 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 37 บุรีรัมย์ มอบหมายเจ้าหน้าที่ให้ความรู้ หัวข้อ การใช้เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสาร แก่ผู้สูงอายุ ตามโครงการส่งเสริมสิทธิหน้าที่แรงงานนอกระบบผู้สูงอายุสู่เส้นทางใหม่หลังวัย 60 ปี ของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านสวนจันทสิทธิ์  บ้านกลันทา ตำบลกันทรา อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ แก่แรงงานนอกระบบที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป จำนวน 20 คน