การแสดงผล

+
-

สนพ.บุรีรัมย์ จัดประชุมชี้แจงทำความเข้าใจก่อนจะทำการฝึกอบ โครงการความร่วมมือการพัฒนาทักษะสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

6 ต.ค. 2565 17:22:07

...
...
...
...
...

6 ตุลาคม 2565 จังหวัดบุรีรัมย์ โดยสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบุรีรัมย์ ร่วมกับอำเภอสตึก จัดประชุมชี้แจงทำความเข้าใจก่อนจะทำการฝึกอบ โครงการความร่วมมือการพัฒนาทักษะสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ กับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล สำหรับกลุ่มผู้ด้อยโอกาสในสังคม  หลักสูตร การสร้างโอกาสและสร้างรายได้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ กับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล ระหว่างวันที่ 10-12 ตุลาคม 2565 ซึ่งกระทรวงแรงงาน โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้ร่วมกับ กสทช. พัฒนาทักษะกลุ่มผู้ด้อยโอกาสสู่สังคมดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม และกลุ่มเป้าหมายทางสังคมของ USO ที่ต้องให้เกิดความเท่าเทียมกันในพื้นที่ห่างไกล และพื้นที่เมือง ในด้านทักษะความรู้ การเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสร้างโอกาสและการพัฒนาศักยภาพให้กับประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ชนบทห่างไกลและทุรกันดาร ผู้มีรายได้น้อย คนพิการ เด็กคนชรา และผู้ด้อยโอกาสในสังคม ให้สามารถข้าถึงบริการโทรคมนาคมพื้นฐานตลอดจนมีทักษะ ความรู้ในการใช้ประโยชน์ ณ ร้านค้าชุมชนบ้านหนองยาง หมู่ที่ ๘ ตำบลกระสัง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

ทั้งนี้เป็นการฝึกแบบมุ่งเป้า โดยกลุ่มเป้าหมายอยู่ในพื้นที่พิกัดที่มีผลสำรวจของ กสทช.เรียบร้อยแล้ว ซึ่งแบ่งพื้นที่เป็น 3 พื้นที่ ได้แก่ เป้าหมาย พื้นที่ C เป็นประชาชนในพื้นที่ห่างไกลจากจุดที่มีการให้บริการสัญญาณเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ไม่เกิน 15 กิโลเมตร  พื้นที่ C+ เป็นกลุ่มของประชาชนที่ห่างไกลจากจุดที่ให้บริการสัญญาณเครือข่ายอินเทอร์เน็ต มากกว่า 15 กิโลเมตร และพื้นที่ A และ B จะเป็นกลุ่มประชาชนในเขตเมือง หรือมีศักยภาพเชิงพาณิชย์ การแบ่งกลุ่มดังกล่าวเพื่อจัดฝึกอบรมที่เหมาะสมกับพื้นที่ ซึ่งมีจุดเน้นที่แตกต่างกัน ช่วยให้การฝึกทักษะดังกล่าว มีประสิทธิภาพมากขึ้น