การแสดงผล

+
-

สนพ.บร ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบุรีรัมย์

14 ก.ย. 2565 15:59:47

...
...
...
...
...
วันที่ 14 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น. ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบุรีรัมย์
ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบุรีรัมย์ เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่ในการมอบหมายงานรวมทั้งสร้างการรับรู้ในการประเมินการเลื่อนขั้นเงินเดือน/ค่าจ้าง/ค่าตอบแทนของบุคลากร และเพื่อเสริมสร้างความรู้ในการยืมทรัพย์สินของทางราชการ การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ การยืม การกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่มีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังชี้เบาแส และเผยแพร่ช่องทางการ้องเรียนร้องทุกข์ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบุรีรัมย์ผ่านช่องทางต่างๆทุกครั้งที่มีกิจกรรมตามภารกิจ รวมถึงเน้นย้ำเรื่องการให้บริการด้วยความสุภาพและเต็มใจให้บริการ