การแสดงผล

+
-

ติดตามงาน 1 จังหวัด 1 โครงการ 1 หลักสูตร

28 เม.ย. 2565 15:20:08

...
...
...
...
27 เมษายน 2565 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
โดยสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบุรีรัมย์ ติดตามผลการดำเนินงานโครงการ “1 จังหวัด 1 โครงการ 1 หลักสูตร”
ตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน (นายสุชาติ ชมกลิ่น) เพื่อพัฒนาแรงงานภาคเกษตรกรรมที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) โดยเน้นการพัฒนาทักษะ Up skill Re skill และ New skill ให้แก่ แรงงานภาคการเกษตร และแรงงานนอกระบบ ส่งเสริมการมีงานทำมีอาชีพ มีรายได้ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีนวัตกรรม เพื่อเพิ่มผลผลิต ลดต้นทุน และเพิ่มช่องทางการตลาดแบบครบวงจร กรมพัฒนาฝีมือแรงงานมอบหมายให้ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบุรีรัมย์ (นายสิทธิชัย สุดสวาท) เป็นประธานประชุมติดตามผลการดำเนินโครงการ “1 จังหวัด 1 โครงการ 1 หลักสูตร” ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบุรีรัมย์
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบุรีรัมย์ ได้บูรณาการความร่วมมือกับ สำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ หอการค้าจังหวัดบุรีรัมย์ สมาพันธ์SMEไทย จังหวัดบุรีรัมย์ กลุ่มYoung smart Farmerจังหวัดบุรีรัมย์ ธนาคารออมสิน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดฝึกอบรม หลักสูตร การปลูกพืชในโรงเรือนอัจฉริยะ ระยะเวลาการฝึก 30 ชั่วโมง ให้แก่กลุ่มYoung smart Farmerจังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 20 คน
ผลสัมฤทธิ์จากการติดตามผลหลังจบการฝึกอบรมดังกล่าว ปรากฎว่า ผู้ผ่านการฝึกอบรมได้นำความรู้ และนวัตกรรม การใช้งานระบบ IOTไปประยุกต์ใช้เพื่อปลูกพืชในโรงเรือนมีมูลค่าสูง เช่น กัญชง กัญชา เมล่อน มะเขือเทศกินสด และผักสลัด เป็นต้น มีรายได้เฉลี่ย มากกว่า 40,000 บาท/เดือน/คน สร้างรายได้ให้เกษตรกรมากกว่า 8,000,000 บาท/เดือน
ในการประชุมได้หารือความต้องการเพื่อต่อยอดและขยายผลการฝึกอบรม ให้กับกลุ่ม Young smart Farmerจังหวัดบุรีรัมย์ ที่เหลืออยู่ กว่า 400 คน โดยมีผู้แทนของเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ วิทยาลัยชุมชุนจังหวัดบุรีรัมย์ หอการค้าจังหวัดบุรีรัมย์ สมาพันธ์SMEไทยจังหวัดบุรีรัมย์ ธนาคารออมสินสาขาจังหวัดบุรีรัมย์ และคณะกรรมการกลุ่ม Young smart Farmerจังหวัดบุรีรัมย์
ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมผ่านการฉีดวัคซีน 2-3 เข็ม มีการตรวจ ATK การตรวจวัดอุณหภูมิ และมีการดำเนินการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid - 19) ตามมาตรการควบคุมโรคของจังหวัดบุรีรัมย์
??เชิญรับชม?VTRผลการติดตามดำเนินงานโครงการ “ 1จังหวัด 1 โครงการ 1หลักสูตร”ผลิตโดยสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบุรีรัมย์