การแสดงผล

+
-

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (ขสร.1) เดือน ธันวาคม 2563

15 ม.ค. 2564

...
...

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม  2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบุรีรัมย์