การแสดงผล

+
-

วันที่ 11 มิ.ย. 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบึงกาฬ โดยฝ่ายประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ ดำเนินการประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ สาขาอาชีพ ช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ1 ให้แก่ผู้ยื่นคำขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่2) พ.ศ.2557 จำนวน 19 คน ณ ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถกลาง สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบึงกาฬ

14 มิ.ย. 2565 10:47:08