การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
25 ระเบียบและคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับ กพร.ปจ.ทั้งหมด 2,380
26 แบบฟอร์มรายงานผลการขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคน และแบบแจ้งแผนปฏิบัติการรายปี 3 อุตสาหกรรมนำร่อง 2,217
27 แบบแจ้งเพิ่มหลักสูตรการฝึกอบรมประจำปี 2564 บผ.3 2,803
28 แบบแจ้งเปลี่ยนแปลงแผนการฝึกอบรมประจำปี 2564 บผ.2 1,670
29 แผนการฝึกอบรมประจำปี 2564 บผ.1 3,163
30 เอกสารประกอบการสัมมนา 6,830
31 หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อช่วยเหลืออุดหนุนกิจการใดๆ ที่เกี่ยวกับการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน และช่วยเหลือหรืออุดหนุนการดำเนินการของศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถกลาง 3,150
32 เชิญสถานประกอบกิจการเข้าร่วมประชุมสัมมนาการขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันที่ 8 มิถุนายน 2560 1,759
33 ตัวอย่างแผนพัฒนากำลังคนที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดฯ 546
34 คำสั่งคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด ที่ 1430/2560 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 468
35 แบบฟอร์มรายงานการขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ยกเลิก 19.2.2561) 953
36 แบบฟอร์มการสมัครสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปี พ.ศ. 2559 2,218