การแสดงผล

+
-

สพร.15 อยุธยา ประเมินความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1

18 มิ.ย. 2567 19:04:28

...
...
...
...
...
...
...
...

วันที่ 18 มิถุนายน 2567 นางสาวสุมาลี สุวรรณเกต ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา มอบหมาย นายถวัลย์ น้อยอุทัย ผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตรฐานฝีมือแรงงานและรับรองความรู้ความสามารถ ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ให้แก่แรงงานในสถานประกอบกิจการ และแรงงานทั่วไป เพื่อให้สามารถประกอบอาชีพ ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย เป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภค และเกิดความปลอดภัยแก่สาธารณะ มีผู้ยื่นคำขอเข้ารับการประเมิน จำนวน 19 คน ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ 19 คน ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา