การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
49 ประกาศจ้างเหมาบริการ แม่บ้าน คนขับรถ คนสวน รปภ 302
50 แบบฟอร์มการสมัครสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปี พ.ศ. 2559 287
51 คำขอรับเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนจากเงินกองทุน 276
52 คำขอกู้ยืมเงินกองทุน 258
53 ใบขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ (ช่างเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร) 767
54 ขั้นตอนและระยะเวลา การพัฒนาฝีมือฯเพื่อเป็นผู้ประกอบการอิสระ 466
55 ขั้นตอนและระยะเวลา การฝึกยกระดับฯ 256
56 ขั้นตอนและระยะเวลา การขอรับสิทธิประโยชน์การฝึกอบรม ตาม พรบ. 2545 663
57 ขั้นตอนและระยะเวลา การฝึกเตรียมเข้าทำงาน 667
58 ขั้นตอนและระยะเวลา การทดสอบมาตรฐานฯ 280
59 แบบคำขอหนังสือรับรองผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ฉบับภาษาอังกฤษ 1,638
60 การขอใบอนุญาต การดำเนินการทดสอบฝีมือคนหางาน สถานทดสอบฝีมือคนหางาน 544