การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
49 ประกาศจ้างเหมาบริการ แม่บ้าน คนขับรถ คนสวน รปภ 273
50 แบบฟอร์มการสมัครสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปี พ.ศ. 2559 262
51 คำขอรับเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนจากเงินกองทุน 248
52 คำขอกู้ยืมเงินกองทุน 233
53 ใบขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ (ช่างเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร) 733
54 ขั้นตอนและระยะเวลา การพัฒนาฝีมือฯเพื่อเป็นผู้ประกอบการอิสระ 436
55 ขั้นตอนและระยะเวลา การฝึกยกระดับฯ 225
56 ขั้นตอนและระยะเวลา การขอรับสิทธิประโยชน์การฝึกอบรม ตาม พรบ. 2545 629
57 ขั้นตอนและระยะเวลา การฝึกเตรียมเข้าทำงาน 629
58 ขั้นตอนและระยะเวลา การทดสอบมาตรฐานฯ 249
59 แบบคำขอหนังสือรับรองผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ฉบับภาษาอังกฤษ 1,621
60 การขอใบอนุญาต การดำเนินการทดสอบฝีมือคนหางาน สถานทดสอบฝีมือคนหางาน 513