การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
49 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสถานที่ จ้างเหมาดูแลรักษาต้นไม้สนามหญ้าสวนหย่อม จ้างเหมาพนักงานขับยานพาหนะ จ้างเหมารักษาความปลอดภัยปีงบประมาณ 2561 (เดือนเมษายน - กันยายน 2561) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 359
50 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการ ปี 2561 ระยะเวลา 6 เดือน เม.ย - ก.ย. 61 239
51 ประกาศแผนและเอกสารแนบการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 224
52 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนประจำเดือนมกราคม 2561 565
53 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนประจำเดือนธันวาคม 2560 225
54 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 320
55 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา อนุมัติจัดจ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การฝึกอาชีพ สนพ.อ่างทอง 487
56 ประกาศผู้ชนะเสนอจัดจ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การฝึกยกระดับฝีมือสาขา ช่างไฟฟ้าประจำชุมชน โครงการ 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 288
57 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซ่อมบำรุงรักษารถยนต์-นข-425 (ครั้งที่ 2) 439
58 พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 (ฉบับภาษาอังกฤษ) 609
59 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซ่อมบำรุงรักษารถยนต์-นข-425 252
60 ประกาศผู้ชนะผู้เสนอราคาซื้อวัสดุใช้ในการซ่อมรถยนต์ (6 ล้อ) 435