การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
25 ประกาศ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอ่างทอง เรื่อง การจำหน่ายพัสดุชำรุด เสื่มสภาพ โดยวิธีขายทอดตลาด 401
26 พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัว พ.ศ. 2562 264
27 พระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 260
28 เอกสารประกอบการยืนรับรองหลักสูตร พ.ร.บ. 2545 900
29 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 493
30 ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 594
31 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างเหมาปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารและรั้วรอบสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอ่างทอง 316
32 แนวทางการรับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็น-สปก.ดีเด่น-2561 606
33 ใบสมัคร-สปก.ดีเด่น-ปี-2561 670
34 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสถานที่ จ้างเหมาดูแลรักษาต้นไม้สนามหญ้าสวนหย่อม จ้างเหมาพนักงานขับยานพาหนะ จ้างเหมารักษาความปลอดภัยปีงบประมาณ 2561 (เดือนเมษายน - กันยายน 2561) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 398
35 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการ ปี 2561 ระยะเวลา 6 เดือน เม.ย - ก.ย. 61 279
36 ประกาศแผนและเอกสารแนบการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 262