การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
13 รายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรม 435
14 รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 384
15 รายชื่อผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เข้ารับการฝึกอบรม 161
16 ขั้นตอนการให้บริการประชาชนการรับรองหลักสูตรค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 212
17 ขั้นตอนการร้องเรียนของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 224
18 สรุปแผนผลการดำเนินงานของหน่วยงาน ประจำปี 2563 223
19 สรุปแผนผลการดำเนินงานของหน่วยงาน ประจำปี 2562 203
20 สรุปแผนผลการดำเนินงานของหน่วยงาน ประจำปี 2561 171
21 สรุปแผนผลการดำเนินงานของหน่วยงาน ประจำปี 2560 163
22 สรุปแผนผลการดำเนินงานของหน่วยงาน ประจำปี 2559 166
23 แผนผลพัฒนากำลังคนจังหวัดอ่างทอง 2560 - 2563 508
24 ทะเบียนผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ 458