การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
1 เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอ่างทอง พ.ศ. 2565 ตามความในมาตรา 10 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 31
2 ใบสมัคร พร้อมประชาสัมพันธ์ เด็กด้อยฯ 55
3 รับสมัครบุคคลภายนอกเป็นวิทยากรดำเนินการฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ 2566 67
4 หนังสือรับรองการทำงาน 69
5 ใบสมัครวิทยากรนอก 62
6 งบทดลอง เดือน ก.ย. 65 57
7 รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองเดือนกันยายน 2565 47
8 แบบการรายงานตัวชี้วัด ความสำเร็จของการพัฒนานวัตกรรม รอบ 12 เดือน ผลงาน ชุดอุปกรณ์โซล่าเซลล์เคลื่อนที่ 59
9 แบบการรายงานตัวชี้วัด ความสำเร็จของการพัฒนานวัตกรรม รอบ 6 เดือน ผลงาน ชุดอุปกรณ์โซล่าเซลล์เคลื่อนที่ 87
10 ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากำลังคน-พ.ศ.-2560-2564 1,252
11 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 64 732
12 งบทดลอง-ก.ย.-64 740