การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

สนพ.อำนาจเจริญ ร่วมตรวจบูรณาการเพื่อป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน จังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

22 ก.พ. 2567

สนพ.อำนาจเจริญ ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม ระดับจังหวัด รายปี พ.ศ. 2567”

22 ก.พ. 2567

สนพ.อำนาจเจริญ ร่วมกิจกรรมถวายความจงรักภักดีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

15 ก.พ. 2567

สนพ.อำนาจเจริญ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ขับเคลื่อน Soft Power “14 กุมภา ภูจำปาสัญญาฮัก”

9 ก.พ. 2567

สนพ.อำนาจเจริญ ร่วมประชาสัมพันธ์ภารกิจตามโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

9 ก.พ. 2567

สนพ.อำนาจเจริญ ประชุมรับการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบที่ 1 (Project Review) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom meeting)

30 ม.ค. 2567

สนพ.อำนาจเจริญ นำผู้เข้าศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้โรงเรือนเกษตรแม่นยำปลอดภัยสำหรับผู้ประกอบการมืออาชีพด้านเกษตรอัจฉริยะ

29 ม.ค. 2567

สนพ.อำนาจเจริญ ออกตรวจตราให้คำแนะนำตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และ ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557

26 ม.ค. 2567

สนพ.อำนาจเจริญ ร่วมกิจกรรม จิตอาสาพัฒนา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ

23 ม.ค. 2567