ข่าว หน้าแรก > ทำเนียบผู้บริหาร
ทำเนียบผู้บริหาร
 
ชื่อ-นามสกุล ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง ตำแหน่ง
นายศักดิ์ชัย - พูลสรรพสิทธิ์ 25 สิงหาคม 2540 - 30 พฤศจิกายน 2542 ผู้อำนวยการ
นายอภิชัย - เชื้อสุวรรณ์ 1 ธันวาคม 2542 - 29 ตุลาคม 2543 ผู้อำนวยการ
นายวิชัย - ผิวสอาด 8 มกราคม 2544 - 26 พฤศจิกายน 2547 ผู้อำนวยการ
นายจตุพล - รุจิพัชร์กุล 29 พฤศจิกายน 2547 - 29 มกราคม 2549 ผู้อำนวยการ
นายสังขดิษฐ์ - สาลี 30 มกราคม 2549 - 29 กันยายน 2552 ผู้อำนวยการ
นายอภิชัย - เชื้อสุวรรณ์ 30 กันยายน 2552 - 30 กันยายน 2553 ผู้อำนวยการ
นายพงศ์ศักดิ์ - มาศมาลัย 15 พฤศจิกายน 2553 - 30 กันยายน 2558 ผู้อำนวยการ
นางสาวนภาเพ็ญ - ศรีศักดิ์ 8 มกราคม 2559 - 30 พฤศจิกายน 2559 ผู้อำนวยการ
นายกรชัย - นคราวัฒน์ 6 มีนาคม 2560 - 5 มกราคม 2561 ผู้อำนวยการ
ร้อยเอกทศพล - พันธุ์เพ็ง 18 มกราคม 2561 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการ
 


รายการที่ 1 - 10 จากทั้งหมด 10 รายการ