หน้าแรก > โครงสร้างบุคลากร สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร
โครงสร้างบุคลากร สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร
 

 

         
       
    ร้อยเอกทศพล พันธุ์เพ็ง
ผู้อำนวยการ
   
         
งานบริหารงานทั่วไป
       
    นางสาวอริสา จันทร์ธานี
นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ
หัวหน้างาน
   
งานธุรการ   งานการเงินและบัญชี   งานพัสดุ อาคารและสถานที่
   
นางสาวมุทิตา ศรีเนตร
ปฏิบัติหน้าที่ธุรการ
  นางสาวดวงนภา ชายะกุล
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
ปฏิบัติงานการเงิน
  นางอุษมา  อินทระ
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
ปฏิบัติหน้าที่พัสดุ
     
   

นางสาวน้ำฝน  แร่ทอง
นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน
ปฏิบัติหน้าที่งานบัญชี

  นายวิบูลย์ศักดิ์ แสงพันธ์ุ
พนักงานขับรถยนต์ ระดับส2
         
         
         
ฝ่ายแผนงานและประเมินผล
       
    นายเสกสรรค์ จิคพงษ์
นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ
หัวหน้าฝ่ายฯ
   
งานประสานการพัฒนาฝีมือแรงงาน       งานพ.ร.บ.และกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน
     
นางอรกัญญา  ตินานพ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 
      นายณรงค์ฤทธิ์ ชนะนา
เจ้าพนักงานประจำสำนักงาน
       
        นส.ฐาปนี  บุญห่อ
นิติกร
ฝ่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน
       
    นายสุวัจน์  จันทร์โสภา
นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ
หัวหน้าฝ่ายฯ
   
         
     
 นายครองลาภ  สมเดช
นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ
      นางสาวละมัย  โคตรจันทา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
งานช่างยนต์   งานช่างไฟฟ้าและปรับอากาศ   งานคอมพิวเตอร์และอิเล็คทรอนิกส์
   
นายสุรวิช  จันทะมา
ครูฝึกฝีมือแรงงาน ระดับช3
ครูฝึกฯช่างซ่อมรถจักรยานยนต์
  นายบุญส่ง  ศักดิ์ศรี
ครูฝึกฝีมือแรงงาน ระดับช3
ครูฝึกฯช่างไฟฟ้า
  นายศรีนิคม  ลูกอินทร์
ครูฝึกฝีมือแรงงาน ระดับช3
ครูฝึกฯช่างซ่อมคอมพิวเตอร์
     
นายกฤชชัย  นิลาศ
ครูฝึกฝีมือแรงงาน ระดับช3
ครูฝึกฯช่างซ่อมเครื่องยนต์
  นายสุรศักดิ์  ศรีทอง
ครูฝึกฝีมือแรงงาน ระดับช3
ครูฝึกฯช่างเครื่องปรับอากาศ
   
         
งานอะลูมิเนียม        
     
นายวีระพันธ์ สุวรรณไตร
ครูฝึกฝีมือแรงงาน ระดับช2
ครูฝึกฯช่างอะลูมิเนียม
  นายณัฐพร  มุขโต
นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน
   
         
         
ฝ่ายมาตรฐานฝีมือแรงงาน
       
    นายประวาส  เรืองมะเริง
นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ
หัวหน้าฝ่ายฯ
   
     
นายสวัสดิทิวา ทรงเดชกล้า
ครูฝึกฝีมือแรงงาน ระดับช3
 
 
  นายบุญส่ง  ศักดิ์ศรี
ครูฝึกฝีมือแรงงาน ระดับช3
 
ฝ่ายประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ
         
    นายประวาส  เรืองมะเริง
นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ
หัวหน้าฝ่ายฯ
   
       
    นายอำพร มาลี
ครูฝึกฝีมือแรงงาน ระดับช 3