หน้าแรก > โครงสร้างการบริหารงานของ ศพจ. ยโสธร
โครงสร้างการบริหารงานของ ศพจ. ยโสธร
 

 

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธรแบ่งโครงสร้างการบริหารงานภายในดังนี้

     1. งานบริหารทั่วไป (บท) นางสาวอริสา  จันทร์ธานี  นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ  ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานฯ

          1.1 งานธุรการ

                 1.1.1 นางสาวมุทิตา  ศรีเนตร ปฏิบัติหน้าที่ธุรการ

          1.2 งานการเงิน

                 1.2.1 นางสาวดวงนภา ชายะกุล เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน ปฏิบัติหน้าที่การเงิน 

          1.3 งานบัญชี

                1.3.1 นางสาวน้ำฝน  แร่ทอง  นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน  ปฏิบัติหน้าที่งานบัญชี

          1.4 งานพัสดุ อาคารสถานที่และพาหนะ

                 1.4.1 นางอุษมา  อินทระ  เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน ปฏิบัติหน้าที่งานพัสดุและอาคารสถานที่

                 1.4.2 นายวิบูลย์ศักดิ์  แสงพันธ์ พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส2 ปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถ

 

     2. ฝ่ายแผนงานและประเมินผล(ผป) นายเสกสรรค์  จิคพงษ์  นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายฯ              

          2.1 งานประสานการพัฒนาฝีมือแรงงาน

                 2.1.1 นายเสกสรรค์  จิตพงษ์  นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานประสานการพัฒนาฝีมือแรงงาน

                 2.1.2 นางอรกัญญา ตินานพ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน                  

          2.2 งาน พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานแะงานกองทุน

                 2.2.1 นายเสกสรรค์  จิตพงษ์ นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างาน พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน

                 2.2.2 นายณรงค์ฤทธิ์ ขนะนา  พนักงานประจำสำนักงาน

                 2.3.2 นางสาวฐาปนี  บุญห่อ  นิติกร   ปฏิบัติหน้าที่  งานกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน

     3. ฝ่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน (พร) นายสุวัจน์  จันทร์โสภา  นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน  นายคองลาภ  สมเดช  นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ  ปฏิบัติหน้าที่รองหัวหน้าฝ่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน

           3.1  งานช่างยนต์

                 3.1.1 นายกฤชชัย  นิลาศ  ครูฝึกฝีมือแรงงาน ระดับ ช3 ปฏิบัติหน้าที่การฝึกช่างยนต์

                 3.1.2 นายสุรวิช  จันทะมา  ครูฝึกฝีมือแรงงาน ระดับ ช3 ปฏิบัติหน้าที่การฝึกช่างจักรยานยนต์

          3.2 งานช่างไฟฟ้า และปรับอากาศ

                 3.2.1 นายสุรศักดิ์  ศรีทอง  ครูฝึกฝีมือแรงงาน ระดับ ช3 ปฏิบัติหน้าที่การฝึก่างเครื่องปรับอากาศ

                 3.2.2 นายบุญส่ง  ศักดิ์ศรี ครูฝึกฝีมือแรงงาน ระดับ ช3  ปฏิบัติหน้าที่การฝึกช่างไฟฟ้า

          3.3 งานคอมพิวเตอร์ และอิเล็คทรอนิกส์

                 3.3.1 นายศรีนิคม  ลูกอินทร์ ครูฝึกฝีมือแรงงาน ระดับ ช2 ปฏิบัติหน้าที่การฝึกช่างคอมพิวเตอร์

          3.4 งานอะลูมิเนียม

                3.4.1 นายวีระพันธ์  สุวรรณไตร ครูฝึกฝีมือแรงงาน ระดับ ช2  ปฏิบัติหน้าที่การฝึกช่างกระจกและอลูมิเนียม

          3.5 งานธุรการฝ่ายฯ

                3.5.1 นายณัฐพร  มุขโต นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน ปฏิบัติหน้าที่ธุรการฝ่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน

     4.ฝ่ายมาตรฐานฝีมือแรงงาน(มฐ)

          4.1 นายประวาส  เรืองมะเริง  นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานปฏิบัติการ  ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายฯ

          4.2 นายสวัสดิทิวา  ทรงเดชกล้า ครูฝึกฝีมือแรงงานระดับ ช3

          4.3 นายบุญส่ง  ศักดิ์ศรี  ครูฝึกฝีมือแรงงานระดับ ช3

     5.ฝ่ายประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ(ปม)

          5.1  นายประวาส  เรืองมะเริง นักวิชาการพัมนาฝีมือแรงงานชำนาญการ  ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายฯ

          5.2  นายอำพร มาลี ครูฝึกฝีมือแรงงานระดับ ช3