หน้าแรก > ประวัติและที่ตั้งสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร
ประวัติและที่ตั้งสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร
 

ประวัติสนพ ยโสธร

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร ตั้งอยู่เลขที่ 234 หมู่ที่ 1 ตำบลเขื่องคำ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร บนที่ดินสวนเกษตร ของโรงเรียนบ้านกว้างท่าเยี่ยม เดิมมีชื่อหน่วยงานว่าศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดยโสธร

          การก่อสร้าง ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดยโสธร เกิดจากความร่วมมือระหว่าง นายสมบูรณ์ ทองบุราณ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดยโสธร กับ นางอัมพร จุณนานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สมัยนั้น ตลอดจน อาจารย์เกรียงศักดิ์ บุญทวี อาจารย์ใหญ่บ้านกว้างท่าเยี่ยม เกี่ยวกับการฝึกอาชีพ เพื่อพัฒนาคุณภาพของประชาชน ในพื้นที่ จังหวัดยโสธร ให้ มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 ผลจากความร่วมมือดังกล่าว สรุปได้ว่า จะใช้ที่ดินสวนเกษตรของโรงเรียนบ้านกว้างท่าเยี่ยม เนื้อที่ทั้งหมด 30 ไร่ ในการก่อสร้างสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร
          ภายหลังจากรับมอบที่ดิน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารโรงฝึกงานหลังแรก (บัจจุบัน คือ อาคารฝึกงานช่างไฟฟ้าและช่างซ่อมเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก) ตามงบประมาณที่นายสมบูรณ์ ทองบุราณ เสนองบประมาณสนับสนุน จำนวน 1,200,000.00 (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน) สร้างแล้วเสร็จในปี พศ. 2538 และกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้จัดทำแผนงบประมาณ โครงการก่อสร้าง สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธรเต็มรูปแบบ จนก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี พศ. 2540
           นับจากนั้น ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดยโสธร ได้เริ่มดำเนินการให้บริการประชาชนในการฝึกอาชีพ ทั้งทางด้านช่างอุตสาหกรรม  คอมพิวเตอร์  และภูมิปัญญาท้องถิ่น   ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2540 เป็นต้นมา ด้วยความตั้งใจจริงภายใต้สัญลักษณ์ เทวดาสามองค์ ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และต่อมาได้เปลี่ยนชื่อหน่วยงานเป็นสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร จนมาถึงปัจจุบัน
 
 
 
แผนที่ตั้งหน่วยงาน
      
 
     
 
 
ภารกิจหน่วยงาน
1.ฝึกอบรมฝีมือแรงงาน
   1.1 การฝึกเตรียมเข้าทำงาน
   1.2 การฝึกยกระดับฝีมือ
   1.3 การฝึกอาชีพเสริม
 
2.ส่งเสริมมาตรฐานฝีมือแรงงาน
   2.1 ให้บริการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
   2.2 การแข่งขันฝีมือแรงงาน
 
3.ส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการ  พัฒนาฝีมือแรงงานให้แก่ลูกจ้างของตนเอง ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 ปัจจุบันบังคับแก่สถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 100 คนขึ้นไป