หน้าแรก > เอกสารดาวน์โหลด
เอกสารดาวน์โหลด
 
ชื่อไฟล์ ขนาด ประเภทไฟล์ โหลด
บันทึก รง 0405+ว1517+30 พ.ย.60+page1.pdf 616 KB .pdf 127 ดาวน์โหลด
1.ขออนุมัติโครงการ.pdf 1,206 KB .pdf 96 ดาวน์โหลด
+โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงาน สู่ SME 4.0 ปี 2561+26-12-60.pdf 15,538 KB .pdf 280 ดาวน์โหลด
+i.แนวทางการดำเนินงานเพิ่มผลิตภาพแรงงาน 61.pptx 1,084 KB .pptx 169 ดาวน์โหลด
แนวทาง_กิจกรรม 1.docx 32 KB .docx 135 ดาวน์โหลด
แนวทาง_กิจกรรม 2.doc 66 KB .doc 134 ดาวน์โหลด
แนวทาง_กิจกรรม 3.doc 85 KB .doc 138 ดาวน์โหลด
แนวทาง_กิจกรรม 4.doc 70 KB .doc 118 ดาวน์โหลด
PRODUC-2561-01+WORD+ใบสมัครโครงการ.doc 86 KB .doc 108 ดาวน์โหลด
PRODUC-2561-02+WORD+บันทึกข้อมูลพื้นฐาน.docx 26 KB .docx 113 ดาวน์โหลด
PRODUC-2561-03+WORD+รายงานการปฏิบัติงานที่ปรึกษา.doc 51 KB .doc 117 ดาวน์โหลด
PRODUC-2561-04_WORD+รายงานกิจกรรมที่่ 1.docx 16 KB .docx 153 ดาวน์โหลด
PRODUC-2561-05_WORD+รายงานกิจกรรมที่ 2.docx 15 KB .docx 106 ดาวน์โหลด
PRODUC-2561-06_WORD+แบบรายงานผู้รับบริการ.docx 16 KB .docx 106 ดาวน์โหลด
PRODUC-2561-07_WORD+รายละเอียดการให้บริการ.docx 17 KB .docx 125 ดาวน์โหลด
PRODUC-2561-08_WORD+แบบสรุปผลการดำเนินการ.docx 17 KB .docx 110 ดาวน์โหลด
ตัวอย่าง+สัญญาจ้างที่ปรึกษา +2561.docx 89 KB .docx 252 ดาวน์โหลด
ตัวอย่าง+TOR+2561.doc 174 KB .doc 311 ดาวน์โหลด
ใบบันทึกการปฏิบัติงาน+ที่ปรึกษา+2561.doc 52 KB .doc 210 ดาวน์โหลด
1.ขออนุมัติโครงการ.pdf 1,206 KB .pdf 57 ดาวน์โหลด
3.ขอความเห็นชอบกรอบจัดสรร.pdf 1,105 KB .pdf 46 ดาวน์โหลด
4.กรอบการจัดสรรเป้าหมาย.pdf 2,401 KB .pdf 52 ดาวน์โหลด
5.ตารางการจัดสรรงบประมาณ.pdf 226 KB .pdf 51 ดาวน์โหลด
6.แต่งตั้งคณะทำงาน.pdf 1,833 KB .pdf 60 ดาวน์โหลด
7.ขอส่งสำเนาเอกสาร+ติดตาม 20 ม.ค.61.pdf 183 KB .pdf 45 ดาวน์โหลด
30-01-2561.png 3 KB .png 56 ดาวน์โหลด
Update+จัดสรรเงิน+ใน กทม. และ 76 จังหวัด.pdf 90 KB .pdf 191 ดาวน์โหลด
คลินิกผลิตภาพเเรงงานสัยจร01.ai 11,786 KB .ai 167 ดาวน์โหลด
คลินิกผลิตภาพเเรงงานสัญจร01.jpg 12,123 KB .jpg 161 ดาวน์โหลด
แต่งตั้งคณะทำงาน ศปพ. ปี 61.docx 63 KB .docx 244 ดาวน์โหลด
ใบสมัครโครงการเพิ่มผลิตภาพ+ปี 2561.doc 85 KB .doc 241 ดาวน์โหลด
ย้อนกลับ