หน้าแรก > เอกสารดาวน์โหลด
เอกสารดาวน์โหลด
 
ชื่อไฟล์ ขนาด ประเภทไฟล์ โหลด
บันทึก รง 0405+ว1517+30 พ.ย.60+page1.pdf 616 KB .pdf 259 ดาวน์โหลด
1.ขออนุมัติโครงการ.pdf 1,206 KB .pdf 247 ดาวน์โหลด
+โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงาน สู่ SME 4.0 ปี 2561+26-12-60.pdf 15,538 KB .pdf 453 ดาวน์โหลด
+i.แนวทางการดำเนินงานเพิ่มผลิตภาพแรงงาน 61.pptx 1,084 KB .pptx 340 ดาวน์โหลด
แนวทาง_กิจกรรม 1.docx 32 KB .docx 259 ดาวน์โหลด
แนวทาง_กิจกรรม 2.doc 66 KB .doc 287 ดาวน์โหลด
แนวทาง_กิจกรรม 3.doc 85 KB .doc 252 ดาวน์โหลด
แนวทาง_กิจกรรม 4.doc 70 KB .doc 238 ดาวน์โหลด
PRODUC-2561-01+WORD+ใบสมัครโครงการ.doc 86 KB .doc 259 ดาวน์โหลด
PRODUC-2561-02+WORD+บันทึกข้อมูลพื้นฐาน.docx 26 KB .docx 221 ดาวน์โหลด
PRODUC-2561-03+WORD+รายงานการปฏิบัติงานที่ปรึกษา.doc 51 KB .doc 203 ดาวน์โหลด
PRODUC-2561-04_WORD+รายงานกิจกรรมที่่ 1.docx 16 KB .docx 247 ดาวน์โหลด
PRODUC-2561-05_WORD+รายงานกิจกรรมที่ 2.docx 15 KB .docx 204 ดาวน์โหลด
PRODUC-2561-06_WORD+แบบรายงานผู้รับบริการ.docx 16 KB .docx 187 ดาวน์โหลด
PRODUC-2561-07_WORD+รายละเอียดการให้บริการ.docx 17 KB .docx 222 ดาวน์โหลด
PRODUC-2561-08_WORD+แบบสรุปผลการดำเนินการ.docx 17 KB .docx 220 ดาวน์โหลด
ตัวอย่าง+สัญญาจ้างที่ปรึกษา +2561.docx 89 KB .docx 348 ดาวน์โหลด
ตัวอย่าง+TOR+2561.doc 174 KB .doc 448 ดาวน์โหลด
ใบบันทึกการปฏิบัติงาน+ที่ปรึกษา+2561.doc 52 KB .doc 312 ดาวน์โหลด
1.ขออนุมัติโครงการ.pdf 1,206 KB .pdf 156 ดาวน์โหลด
3.ขอความเห็นชอบกรอบจัดสรร.pdf 1,105 KB .pdf 150 ดาวน์โหลด
4.กรอบการจัดสรรเป้าหมาย.pdf 2,401 KB .pdf 139 ดาวน์โหลด
5.ตารางการจัดสรรงบประมาณ.pdf 226 KB .pdf 131 ดาวน์โหลด
6.แต่งตั้งคณะทำงาน.pdf 1,833 KB .pdf 158 ดาวน์โหลด
7.ขอส่งสำเนาเอกสาร+ติดตาม 20 ม.ค.61.pdf 183 KB .pdf 131 ดาวน์โหลด
30-01-2561.png 3 KB .png 146 ดาวน์โหลด
Update+จัดสรรเงิน+ใน กทม. และ 76 จังหวัด.pdf 90 KB .pdf 283 ดาวน์โหลด
คลินิกผลิตภาพเเรงงานสัยจร01.ai 11,786 KB .ai 261 ดาวน์โหลด
คลินิกผลิตภาพเเรงงานสัญจร01.jpg 12,123 KB .jpg 261 ดาวน์โหลด
แต่งตั้งคณะทำงาน ศปพ. ปี 61.docx 63 KB .docx 338 ดาวน์โหลด
ใบสมัครโครงการเพิ่มผลิตภาพ+ปี 2561.doc 85 KB .doc 385 ดาวน์โหลด
ย้อนกลับ