หน้าแรก > เอกสารดาวน์โหลด
เอกสารดาวน์โหลด
 
ชื่อไฟล์ ขนาด ประเภทไฟล์ โหลด
บันทึก รง 0405+ว1517+30 พ.ย.60+page1.pdf 616 KB .pdf 191 ดาวน์โหลด
1.ขออนุมัติโครงการ.pdf 1,206 KB .pdf 174 ดาวน์โหลด
+โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงาน สู่ SME 4.0 ปี 2561+26-12-60.pdf 15,538 KB .pdf 390 ดาวน์โหลด
+i.แนวทางการดำเนินงานเพิ่มผลิตภาพแรงงาน 61.pptx 1,084 KB .pptx 263 ดาวน์โหลด
แนวทาง_กิจกรรม 1.docx 32 KB .docx 207 ดาวน์โหลด
แนวทาง_กิจกรรม 2.doc 66 KB .doc 208 ดาวน์โหลด
แนวทาง_กิจกรรม 3.doc 85 KB .doc 212 ดาวน์โหลด
แนวทาง_กิจกรรม 4.doc 70 KB .doc 182 ดาวน์โหลด
PRODUC-2561-01+WORD+ใบสมัครโครงการ.doc 86 KB .doc 166 ดาวน์โหลด
PRODUC-2561-02+WORD+บันทึกข้อมูลพื้นฐาน.docx 26 KB .docx 169 ดาวน์โหลด
PRODUC-2561-03+WORD+รายงานการปฏิบัติงานที่ปรึกษา.doc 51 KB .doc 178 ดาวน์โหลด
PRODUC-2561-04_WORD+รายงานกิจกรรมที่่ 1.docx 16 KB .docx 215 ดาวน์โหลด
PRODUC-2561-05_WORD+รายงานกิจกรรมที่ 2.docx 15 KB .docx 164 ดาวน์โหลด
PRODUC-2561-06_WORD+แบบรายงานผู้รับบริการ.docx 16 KB .docx 162 ดาวน์โหลด
PRODUC-2561-07_WORD+รายละเอียดการให้บริการ.docx 17 KB .docx 183 ดาวน์โหลด
PRODUC-2561-08_WORD+แบบสรุปผลการดำเนินการ.docx 17 KB .docx 174 ดาวน์โหลด
ตัวอย่าง+สัญญาจ้างที่ปรึกษา +2561.docx 89 KB .docx 301 ดาวน์โหลด
ตัวอย่าง+TOR+2561.doc 174 KB .doc 381 ดาวน์โหลด
ใบบันทึกการปฏิบัติงาน+ที่ปรึกษา+2561.doc 52 KB .doc 275 ดาวน์โหลด
1.ขออนุมัติโครงการ.pdf 1,206 KB .pdf 116 ดาวน์โหลด
3.ขอความเห็นชอบกรอบจัดสรร.pdf 1,105 KB .pdf 102 ดาวน์โหลด
4.กรอบการจัดสรรเป้าหมาย.pdf 2,401 KB .pdf 108 ดาวน์โหลด
5.ตารางการจัดสรรงบประมาณ.pdf 226 KB .pdf 104 ดาวน์โหลด
6.แต่งตั้งคณะทำงาน.pdf 1,833 KB .pdf 119 ดาวน์โหลด
7.ขอส่งสำเนาเอกสาร+ติดตาม 20 ม.ค.61.pdf 183 KB .pdf 97 ดาวน์โหลด
30-01-2561.png 3 KB .png 123 ดาวน์โหลด
Update+จัดสรรเงิน+ใน กทม. และ 76 จังหวัด.pdf 90 KB .pdf 256 ดาวน์โหลด
คลินิกผลิตภาพเเรงงานสัยจร01.ai 11,786 KB .ai 224 ดาวน์โหลด
คลินิกผลิตภาพเเรงงานสัญจร01.jpg 12,123 KB .jpg 230 ดาวน์โหลด
แต่งตั้งคณะทำงาน ศปพ. ปี 61.docx 63 KB .docx 300 ดาวน์โหลด
ใบสมัครโครงการเพิ่มผลิตภาพ+ปี 2561.doc 85 KB .doc 301 ดาวน์โหลด
ย้อนกลับ