หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวประชาสัมพันธ์
 
โครงการ 101 อาชีพเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี พระบรมราชาภิเษกพุทธศักราช 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์

...

วันที่ 19 สิงหาคม 2562 นายมานิตย์ มงคลชื่น ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์ และเจ้าหน้าที่ ได้จัด  โครงการ 101 อาชีพเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี พระบรมราชาภิเษกพุทธศักราช 2562 ณ สวนสาธารณะหนองบัว ตำบลท่าเสา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและได้สนองเบื้องพระยุคลบาทอย่างต่อเนื่อง ในการปฏิบัติภารกิจและหน้าที่ ด้านการพัฒนาแรงงานให้มีศักยภาพสูง รวมทั้งส่งเสริมความร่วมมือด้านแรงงานให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ  โดยเข้าไปส่งเสริมประชาชนได้มีโอกาสพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพ เพื่อให้มีรายได้ที่มั่นคงและประยุกต์ ใช้ความรู้จากแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การดำรงชีวิตอย่างยั่งยืน  โดยมีรองผู้ว่าฯจ.อุตรดิตถ์ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ตำรวจ ทหาร และประชาชนจิตอาสาพระราชทาน 904  วปร. เข้าร่วมในพิธีกว่า 200 คนได้สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์ ดำเนินกิจกรรมจำนวน  2   กิจกรรม  คือ   กิจกรรม การพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน สาขาอาหารจานด่วนเพื่อสุขภาพ ระหว่างวันที่ 24-26 สิงหาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และ กิจกรรมการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ และการปลูกต้นไม้ในพื้นที่สวนสาธารณะหนองบัว   นอกจากนี้ประชาชนจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. และภาคส่วนต่างๆได้เข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ในการพัฒนาพื้นที่เป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมนำแนวทางพระราชดำริมาปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม และความร่วมมือร่วมใจในการทำความดีเพื่อประโยชน์ส่วนรวมโดยไม่หวังผลตอบแทน โดยมีนายธนากร   อึ้งจิตรไพศาล  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธาน

 


ว้นที่ข่าว : 19/08/2562