หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวประชาสัมพันธ์
 
โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่อสร้างทัศนคติและจิตสำนึกด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ

ข่าวประชาสัมพันธ์

...

วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์ ได้จัดโครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่อสร้างทัศนคติและจิตสำนึกด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ เพื่อหามาตการแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหา นำมาสู่การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมและค่านิยมการสร้างจอตสำนึก และการสร้างจริยธรรม พร้อมการปลูกฝังฐานความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของเจ้าหน้าที่ ยืดหลักจริยธรรมและผลประโยชน์ส่วนรวมในการปฏิบัติราชการ


ว้นที่ข่าว : 09/07/2562