ข่าว หน้าแรก > กฏระเบียบข้อกฏหมาย
กฏระเบียบข้อกฏหมาย
 

พระราชบัญญัติ จำนวนดาวน์โหลด
พระราชบัญญัติ การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ. พ.ศ. ๒๕๕๘
148
รายการที่ 1 - 1 จากทั้งหมด 1 รายการ

คู่มือบริการประชาชน จำนวนดาวน์โหลด
การออกใบแทนใบอนุญาต การดำเนินการทดสอบฝีมือคนหางาน
179
การขอรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานของผู้ประกอบอาชีพ
207
การต่อใบอนุญาต การดำเนินการทดสอบฝีมือคนหางาน
192
การขออนุญาตและการต่อใบอนุญาตดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
209
การขออนุญาตจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมฝีมือแรงงาน
184
การขออนุญาตรายการเครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ผู้ดำเนินการฝึกนำเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อใช้ในการฝึกอบรมฝีมือแรงงานในศูนย์ฝีกอบรมฝีมือแรงงาน
125
การให้ความเห็นชอบดำเนินการเองหรือจัดจ้าง
149
การให้ความเห็นชอบรายละเอียดเกี่ยวกับการฝึกเตรียมเข้าทำงานกรณีเป็นผู้ดำเนินการฝึกเอง
159
การให้ความเห็นชอบส่งลูกจ้างไปฝึกภายนอก
148
การขอใบอนุญาต การดำเนินการทดสอบฝีมือคนหางาน สถานทดสอบฝีมือคนหางาน
143
คู่มือสำหรับประชาชน (ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดตรัง)
195
รายการที่ 1 - 11 จากทั้งหมด 11 รายการ