ข่าว หน้าแรก > กฏระเบียบข้อกฏหมาย
กฏระเบียบข้อกฏหมาย
 

พระราชบัญญัติ จำนวนดาวน์โหลด
พระราชบัญญัติ การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ. พ.ศ. ๒๕๕๘
129
รายการที่ 1 - 1 จากทั้งหมด 1 รายการ

คู่มือบริการประชาชน จำนวนดาวน์โหลด
การออกใบแทนใบอนุญาต การดำเนินการทดสอบฝีมือคนหางาน
147
การขอรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานของผู้ประกอบอาชีพ
169
การต่อใบอนุญาต การดำเนินการทดสอบฝีมือคนหางาน
163
การขออนุญาตและการต่อใบอนุญาตดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
184
การขออนุญาตจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมฝีมือแรงงาน
160
การขออนุญาตรายการเครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ผู้ดำเนินการฝึกนำเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อใช้ในการฝึกอบรมฝีมือแรงงานในศูนย์ฝีกอบรมฝีมือแรงงาน
100
การให้ความเห็นชอบดำเนินการเองหรือจัดจ้าง
121
การให้ความเห็นชอบรายละเอียดเกี่ยวกับการฝึกเตรียมเข้าทำงานกรณีเป็นผู้ดำเนินการฝึกเอง
141
การให้ความเห็นชอบส่งลูกจ้างไปฝึกภายนอก
125
การขอใบอนุญาต การดำเนินการทดสอบฝีมือคนหางาน สถานทดสอบฝีมือคนหางาน
124
คู่มือสำหรับประชาชน (ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดตรัง)
164
รายการที่ 1 - 11 จากทั้งหมด 11 รายการ