หน้าแรก > โครงสร้างหน่วยงาน
โครงสร้างหน่วยงาน
 

ฝ่ายบริหารทั่วไป มีหน้าที่รับผิดชอบ 
1.งานจัดทำแผนงานของฝ่ายและจัดทำคำของบประมาณของศูนย์ฯ
2.งานสารบรรณ
3.งานธุรการ
4.งานการเจ้าหน้าที่
5.งานการเงิน
6.งานบัญชี
7.งานพัสดุ
8.งานอาคารสถานที่
9.งานยานพาหนะ
10.ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน มีหน้าที่รับผิดชอบ 
1.งานจัดทำแผนของฝ่ายและแผนปฏิบัติงานตามผลผลิต/กิจกรรม/โครงการต่างๆของศูนย์ฯ
2.งานศึกษาวิเคราะห์/วิจัยความต้องการของตลาดแรงงาน
3.งานส่งเสริมสนันสนุน สร้างเครือข่าย เพื่อการพัฒนาฝีมือแรงงานทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไป 
4.งานรายงานผลการฝึก/ทดสอบ/ผลการมีงานทำ
5.งานตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 
6.งานทะเบียนและการออกเอกสารรับรองการฝึก/ทดสอบ
7.งานจัดฝึกอบรม/สัมนาให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่หน่วยงาน หรือ จัดประชุมทางวิชาการที่ไม่ใช่การพัฒนาฝีมือแรงงาน
8.งานห้องสมุด งานประชาสัมพันธ์ งานดูแลเวปไซต์ และบริการ ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน
9.งานอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด
10.งานคณะที่ปรึกษาการพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด
11.งานกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน
12.ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายพัฒนาศักยภาพกำลังแรงงาน มีหน้าที่รับผิดชอบ
1.งานแผนงานและงบประมาณของฝ่าย
2.งานพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยรับผิดชอบตามกระบวนของงาน เช่น การจัดทำแผนประชาสัมพันธ์ รับสมัคร คัดเลือก ประสานและดำเนินการ ในทุกสาขาอาชีพ ทุกกลุ่มเป้าหมายและทุกประเภทการฝึก รวมทั้งควบคุม การฝึก การปฏิบัติงานของวิทยากร ผู้รับการฝึก การฝากฝึก การประเมินผลการฝึก รายงานผลการฝึกต่อศูนย์ และติดตามผลการมีงานทำ เพื่อเป็นข้อมูลให้ฝ่ายส่งเสริม
3.งานทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน และแข่งขันฝีมือ
4.ฝากฝึกผู้รับการฝึกในสถานประกอบกิจการ
5.ผลิตอุปกรณ์การฝึก นวัตกรรมและคู่มือการฝึก 
6.ประสานการพัฒนาฝีมือแรงงานทุกสาขาอาชีพ
7.ตรวจสอบอาคาร สถานที่และอุปกรณ์เครื่องมือ ในการ ขอจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมฝีมือแรงงานเอกชน
8.งานประกันคุณภาพการพัฒนาฝีมือแรงงาน
9.งานบริการให้คำปรึกษาและสาธิตแนะแนวอาชีพ
10.งานแสดงผลผลิตจากการฝึก
11.งานศูนย์ช่างประจำชุมชนเทิดไท้องค์ราชัน
12.งานให้บริการประชาชนเนื่องในโอกาสต่างๆ
13.ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย