หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
สนพ.ตรัง รับการตรวจการประกันคุณภาพโครงการ The Best of DSD 2017

ข่าวฝึกอบรม

...
...
...
...
...
...

วันที่ 28 มิถุนายน 2560 นางกิติมา ศิริประธานผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง
พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ได้เข้าร่วมรับการตรวจการประกันคุณภาพโครงการ The Best of DSD 2017 ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนระบบประกันคุณภาพการพัฒนาฝีมือแรงงาน และพัฒนาหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ ทั้งในด้านสภาพแวดล้อม ด้านการบริหารจัดการ ด้านคุณภาพการปฏิบัติงาน และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ กิจกรรมที่สอง กิจกรรมการประกวดสื่อการฝึกเพื่อพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของกพร. ประดิษฐ์คิดค้นพัฒนาและออกแบบสื่อการฝึกในรูปแบบต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น


ว้นที่ข่าว : 29/06/2560