หน้าแรก > ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
 
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง พัฒนาคนสู่มาตรฐานฝีมือแรงงาน

ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

...
...
...
...
...
...
...
...
...
นางกิติมา  ศิริประธาน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง มอบหมายให้ฝ่ายพัฒนาศักยภาพกำลังแรงงาน 
ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์ระดับ1 ให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัย
สวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง และแรงงานใหม่ที่มีความสนใจทำงานด้านคอมพิวเตอร์ในพื้นที่จังหวัดตรัง จำนวน  25 คน 
เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ตลาดแรงงานรองรับค่าจ้างตามอัตราค่าจ้างมาตรฐานฝีมือแรงงาน ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์
 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง  ซึ่งการทดสอบภาคความรู้สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรังได้ดำเนินการทดสอบด้วยระบบ 
E-Testing ดำเนินการทดสอบระหว่างวันที่ 8-11 มิ.ย. 2560 และโอกาสนี้ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง ได้มาตรวจเยี่ยม พบปะ 
และให้กำลังใจผู้เข้ารับการทดสอบฯในครั้งนี้ด้วย

ว้นที่ข่าว : 08/06/2560