หน้าแรก > ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
 
"สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง พัฒนาคนสู่มาตรฐานฝีมือแรงงาน"

ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

...
...
...
...
...
...

วันนี้ (31 มีนาคม 2560) นางกิติมา  ศิริประธาน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง มอบหมายให้ฝ่ายพัฒนาศักยภาพกำลังแรงงาน ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ให้กับแรงงานของ สถานประกอบกิจการ และช่างรับเหมาอิสระ ในพื้นที่จังหวัดตรัง และ พื้นที่ใกล้เคียง จำนวน  12 คน เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่กระบวนการรับรองความรู้ความสามารถ ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่2)2557 ณ อาคารโรงฝึกงานช่างไฟฟ้า สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง  ซึ่งการทดสอบภาคความรู้สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรังได้ดำเนินการทดสอบด้วยระบบ E-Testing มีผู้เข้ารับการทดสอบผ่านภาคความรู้เข้าสอบภาคปฏิบัติจำนวน 9 คน  และโอกาสนี้ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง ได้มาตรวจเยี่ยม พบปะ และให้กำลังใจผู้เข้ารับการทดสอบฯในครั้งนี้ด้วย


ว้นที่ข่าว : 04/04/2560