หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
ยกระดับฝีมือแรงงานหลักสูตรการฝึกตามความสามารถ (CBT)

ข่าวฝึกอบรม

...
...
...
...
...
...
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง จัดการฝึกอบรมฝีมือแรงงานไทยขับเคลื่อนการแข่งขันภาคอุตสาหกรรม ยกระดับฝีมือแรงงานหลักสูตรการฝึกตามความสามารถ(CBT) สาขาการซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์ ระดับ 2 รุ่นที่ 1/2559  และรุ่นที่ 2/2560 ระยะเวลาฝึกอบรม 60 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 21 มีนาคม - 1 เมษายน 2560 ณ ห้องฝึกอบรมช่างไมโครคอมพิวเตอร์ อาคาร 3 ชั้น ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดตรัง โดยมี อาจารย์ รัฐพิทักษ์ นาควานิช           ตำแหน่งครูฝึกฝีมือแรงงาน ผู้ควบคุมการฝึก
 
นางกิติมา ศิริประธาน ผู้อำนวยการศูนย์ พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดตรัง เปิดเผยว่า กรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้ดำเนินโครงการ ปรับปรุงประสิทธิภาพการพัฒนาฝีมือแรงงาน เปลี่ยนรูปแบบการฝึกจากระบบ ดั้งเดิม (Time Based Training) เป็นการ ฝึกด้วยระบบ CBT (Competency Based Skill Training) การฝึกด้วยระบบ CBT หรือการฝึกตามความสามารถ เป็นการ ส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการฝึกสามารถฝึกตามพื้นฐานความสามารถของตนในเวลาที่สะดวก โดยไม่มีเวลากำหนด แต่ครูฝึกจะใช้สื่อ การฝึกที่เป็นเอกสาร หรือ ชุดการฝึกที่เป็นซอฟต์แวร์ ซึ่งผู้เข้ารับการฝึกจะเรียนรู้ด้วยการฝึกปฏิบัติ และเน้นผลการฝึก ทำให้มีความสามารถในการปฏิบัติงานตามที่ตลาดแรงงานต้องการ โดยยึดจากความสามารถของผู้เรียนเป็นหลัก ในส่วนของศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดตรัง ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง จัดการฝึกอบรมฝีมือแรงงานไทยขับเคลื่อนการแข่งขันภาคอุตสาหกรรม ยกระดับฝีมือแรงงานหลักสูตรการฝึกตามความสามารถ(CBT) สาขาการซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์ ระดับ 2 เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำไปประกอบอาชีพได้ทันที
 

ว้นที่ข่าว : 04/04/2560