หน้าแรก > โครงสร้างผู้บริหาร
โครงสร้างผู้บริหาร
 
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง


นางกิติมา ศิริประธาน
ชื่อ - นามสกุล : นางกิติมา ศิริประธาน

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง

วัน/เดือน/ปีเกิด : 04/08/2509

ประวัติการศึกษา

เศรษฐศาสตรบัณฑิต เศรษฐศาสตร์การคลัง มหาวิทยาลัยรามคำแหง  ปี 2531ประวัติการทำงาน
นักวิชาการฝึกอาชีพ3 กรมแรงงาน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน
นักวิชาการฝึกอาชีพ3 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สพร.ภ.ตะวันออกเฉียงเหนือ ต.บ. จ.ขอนแก่น
นักวิชาการแรงงาน3 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กองการจัดหางาน
นักวิชาการฝึกอาชีพ4 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กองมาตรฐานฝีมือแรงงาน
นักวิชาการฝึกอาชีพ4 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กองมาตรฐานฝีมือแรงงาน
นักวิชาการฝึกอาชีพ4 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สพร.ภ.ตะวันออกเฉียงเหนือ ต.บ. จ.ขอนแก่น
นักวิชาการฝึกอาชีพ5     กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  สพร.ภ.ตะวันออกเฉียงเหนือ ต.บ. จ.ขอนแก่น
นักวิชาการฝึกอาชีพ6     กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์
 


เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)