ข่าว หน้าแรก > กฏระเบียบข้อกฏหมาย
กฏระเบียบข้อกฏหมาย
 

การรับรองความรู้ความสามารถ จำนวนดาวน์โหลด
ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมฯ เรื่อง แบบสมุดประจำตัว และการบันทึกข้อมูล
210
ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมฯ เรื่อง แบบบัตรประจำตัวผู้ประเมิน
110
ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมฯ เรื่อง คุณสมบัติผู้ประเมิน วิธีการ และเงื่อนไขการขอขึ้นทะเบียน การออกหนังสือรับรอง การออกใบแทน และอายุหนังสือรับรอง
111
ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมฯ เรื่อง การยื่นคำขอ การประเมิน การออกหนังสือรับรอง อายุหนังสือรับรองและการออกใบแทน
50
ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมฯ เรื่อง กำหนดจำนวนการจ้างงานของผู้ประกอบกิจการที่ได้รับสิทธิและประโยชน์
45
ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมฯ เรื่อง วิธีการรายงานผลของศูนย์ประเมิน ตามมาตรา 26/4 (2)
49
ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมฯ เรื่อง องค์กรอาชีพและประเภทหน่วยงานของรัฐที่จะขอรับรองเป็นศูนย์ประเมิน
43
ประกาศกระทรวงฯ เรื่อง กำหนดสาขาอาชีพที่อาจเป็นอันตรายต่อสาธารณะ
30
ประกาศกระทรวงฯ เรื่อง สาขาอาชีพที่จะส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
47
ประกาศกระทรวงฯ เรื่อง กำหนดประเภท ขนาด และท้องที่ที่ผู้ประกอบกิจการต้องส่งเงินสมทบ
51
ประกาศกระทรวงฯ เรื่อง อัตราค่าบริการของศูนย์ประเมินตามมาตรา 26/4 (2) ที่เป็นองค์กรอาชีพ
44
รายการที่ 1 - 11 จากทั้งหมด 11 รายการ

มาตรฐานฝีมือแรงงาน จำนวนดาวน์โหลด
ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ (ฉบับที่ 3)
155
ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ (ฉบับที่ 4)
0
ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนา ฝีมือแรงงาน เรื่อง คุณสมบัติของผู้เข้ารับการทดสอบ วิธีการทดสอบ และการออกหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการทดสอบ มาตรฐานฝีมือแรงงาน
118
ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาต การออกใบอนุญาต การพักใช้ใบอนุญาต และการเพิกถอนใบอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
141
รายการที่ 1 - 4 จากทั้งหมด 4 รายการ

การฝึกยกระดับฝีมือแรงงานและฝึกเปลี่ยนสาขาอาชีพ จำนวนดาวน์โหลด
ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการประเมินเงินสมทบหรือเงินเพิ่ม
110
ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ของผู้ประกอบกิจการที่ไม่ต้องส่งเงินสมทบ
56
ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมฯ เรื่อง กำหนดประเภท ขนาด และท้องที่ที่ผู้ประกอบกิจการต้องส่งเงินสมทบ
43
ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการให้ความเห็นชอบหลักสูตร รายละเอียดที่เกี่ยวข้อง และรายการค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการฝึกยกระดับฝีมือแรงงานและการฝึกเปลี่ยนสาขาอาชีพ
130
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 148) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยกเว้นภาษีเงินได้ฯ
0
พระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 437) พ.ศ. 2548
195
รายการที่ 1 - 6 จากทั้งหมด 6 รายการ

การฝึกเตรียมเข้าทำงาน จำนวนดาวน์โหลด
ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการให้ความเห็นชอบรายละเอียดเกี่ยวกับการฝึกเตรียมเข้าทำงาน
679
ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง กำหนดรายการค่าใช้จ่ายในการฝึกเตรียมเข้าทำงาน
166
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การกำหนดสถานศึกษาหรือสถานฝึกอบรมฝีมือแรงงานที่รับ ลูกจ้างของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลเข้าศึกษาหรือฝึกอบรม
191
ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง คุณสมบัติของครูฝึกเตรียมเข้าทำงาน
167
ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวการคุ้มครองผู้รับการฝึกเตรียมเข้าทำงาน
121
รายการที่ 1 - 5 จากทั้งหมด 5 รายการ