ข่าว หน้าแรก > กฏระเบียบข้อกฏหมาย
กฏระเบียบข้อกฏหมาย
 

การรับรองความรู้ความสามารถ จำนวนดาวน์โหลด
มาตรการป้องกันการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน
69
ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมฯ เรื่อง แบบสมุดประจำตัว และการบันทึกข้อมูล
295
ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมฯ เรื่อง แบบบัตรประจำตัวผู้ประเมิน
186
ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมฯ เรื่อง คุณสมบัติผู้ประเมิน วิธีการ และเงื่อนไขการขอขึ้นทะเบียน การออกหนังสือรับรอง การออกใบแทน และอายุหนังสือรับรอง
155
ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมฯ เรื่อง การยื่นคำขอ การประเมิน การออกหนังสือรับรอง อายุหนังสือรับรองและการออกใบแทน
86
ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมฯ เรื่อง กำหนดจำนวนการจ้างงานของผู้ประกอบกิจการที่ได้รับสิทธิและประโยชน์
86
ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมฯ เรื่อง วิธีการรายงานผลของศูนย์ประเมิน ตามมาตรา 26/4 (2)
96
ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมฯ เรื่อง องค์กรอาชีพและประเภทหน่วยงานของรัฐที่จะขอรับรองเป็นศูนย์ประเมิน
93
ประกาศกระทรวงฯ เรื่อง กำหนดสาขาอาชีพที่อาจเป็นอันตรายต่อสาธารณะ
65
ประกาศกระทรวงฯ เรื่อง สาขาอาชีพที่จะส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
83
ประกาศกระทรวงฯ เรื่อง กำหนดประเภท ขนาด และท้องที่ที่ผู้ประกอบกิจการต้องส่งเงินสมทบ
87
ประกาศกระทรวงฯ เรื่อง อัตราค่าบริการของศูนย์ประเมินตามมาตรา 26/4 (2) ที่เป็นองค์กรอาชีพ
86
รายการที่ 1 - 12 จากทั้งหมด 12 รายการ

มาตรฐานฝีมือแรงงาน จำนวนดาวน์โหลด
ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ (ฉบับที่ 3)
192
ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ (ฉบับที่ 4)
0
ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนา ฝีมือแรงงาน เรื่อง คุณสมบัติของผู้เข้ารับการทดสอบ วิธีการทดสอบ และการออกหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการทดสอบ มาตรฐานฝีมือแรงงาน
156
ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาต การออกใบอนุญาต การพักใช้ใบอนุญาต และการเพิกถอนใบอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
181
รายการที่ 1 - 4 จากทั้งหมด 4 รายการ

การฝึกยกระดับฝีมือแรงงานและฝึกเปลี่ยนสาขาอาชีพ จำนวนดาวน์โหลด
ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการประเมินเงินสมทบหรือเงินเพิ่ม
175
ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ของผู้ประกอบกิจการที่ไม่ต้องส่งเงินสมทบ
91
ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมฯ เรื่อง กำหนดประเภท ขนาด และท้องที่ที่ผู้ประกอบกิจการต้องส่งเงินสมทบ
75
ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการให้ความเห็นชอบหลักสูตร รายละเอียดที่เกี่ยวข้อง และรายการค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการฝึกยกระดับฝีมือแรงงานและการฝึกเปลี่ยนสาขาอาชีพ
171
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 148) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยกเว้นภาษีเงินได้ฯ
0
พระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 437) พ.ศ. 2548
266
รายการที่ 1 - 6 จากทั้งหมด 6 รายการ

การฝึกเตรียมเข้าทำงาน จำนวนดาวน์โหลด
ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการให้ความเห็นชอบรายละเอียดเกี่ยวกับการฝึกเตรียมเข้าทำงาน
740
ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง กำหนดรายการค่าใช้จ่ายในการฝึกเตรียมเข้าทำงาน
202
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การกำหนดสถานศึกษาหรือสถานฝึกอบรมฝีมือแรงงานที่รับ ลูกจ้างของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลเข้าศึกษาหรือฝึกอบรม
230
ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง คุณสมบัติของครูฝึกเตรียมเข้าทำงาน
205
ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวการคุ้มครองผู้รับการฝึกเตรียมเข้าทำงาน
154
รายการที่ 1 - 5 จากทั้งหมด 5 รายการ