ข่าว หน้าแรก > คลังความรู้


คลังความรู้
 
พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 (ฉบับที่ 2) จำนวนดาวน์โหลด
สาระสำคัญ พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
336
รายการที่ 1 - 1 จากทั้งหมด 1 รายการ
คู่มือสิทธิประโยชน์การฝึกอบรมฝีมือแรงงาน จำนวนดาวน์โหลด
คู่มือสิทธิประโยชน์ การฝึกอบรมฝีมือแรงงานภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545
0
รายการที่ 1 - 1 จากทั้งหมด 1 รายการ
เอกสารแนะนำหน่วยงานและบริการในรูปแบบ e-book จำนวนดาวน์โหลด
e-book ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดตาก
205
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดตาก
154
รายการที่ 1 - 2 จากทั้งหมด 2 รายการ
เอกสารความรู้หรือบทความที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน จำนวนดาวน์โหลด
วารสารแรงงาน
353
รายการที่ 1 - 1 จากทั้งหมด 1 รายการ
ผังขั้นตอนการให้บริการประชาชน จำนวนดาวน์โหลด
ผังขั้นตอน การขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ
158
ผังขั้นตอน การขอเป็นผู้ประเมินความรู้ความสามารถ
234
ผังขั้นตอน การขอเป็นศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถ
120
ผังขั้นตอน การรับรองเป็นองค์กรอาชีพ
112
1. ผังขั้นตอน การให้ความเห็นชอบฝึกเตรียมเข้าทำงาน (กรณีฝึกเอง)
79
2. ผังขั้นตอน การให้ความเห็นชอบฝึกยกระดับ (กรณีดำเนินการฝึกเอง)
843
3. ผังขั้นตอน การให้ความเห็นชอบฝึกยกระดับ (กรณีฝึกภายนอก)
153
4. ผังขั้นตอน การขออนุญาตจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรม
108
5. ผังขั้นตอน การขออนุญาตรายการเครื่องมือเครื่องจักร
131
6. ผังขั้นตอน การขอรับรองมาตรฐานของผู้ประกอบอาชีพ
61
7. ผังขั้นตอน การขอใบอนุญาตและต่อใบอนุญาตดำเนินการทดสอบ
156
8. ผังขั้นตอน การขอใบอนุญาตดำเนินการทดสอบฝีมือคนหางาน (สถานทดสอบฝีมือคนหางาน)
87
9. ผังขั้นตอน การต่อใบอนุญาตการดำเนินการทดสอบฝีมือคนหางาน (สถานทดสอบฝีมือคนหางาน)
92
10. ผังขั้นตอน การออกใบแทนใบอนุญาตดำเนินการทดสอบฝีมือคนหางาน
128
11. ผังขั้นตอน การขออนุญาตนำคนต่างเป็นครูฝึก
113
รายการที่ 1 - 15 จากทั้งหมด 15 รายการ
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 จำนวนดาวน์โหลด
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญํติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
32
รายการที่ 1 - 1 จากทั้งหมด 1 รายการ