หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ระชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.) ครั้งที่ 2/2562

ข่าวประชาสัมพันธ์

...
...
...
...
...
...

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตาก จัดการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.) ครั้งที่ 2/2562 ในวันที่ 21 สิงหาคม 2562 โดยมีนายวรานนท์  ยิ้มมงคล  รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในการประชุม  ซึ่งในการประชุมครั้งนี้มีเรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ ได้แก่ ผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาร 2562 , ผลการขับเคลื่อนแผนพัมนากำลังคนจังหวัดตากใน 3 อุตสาหกรรม (อุตสาหกรรมหุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม, อุตสาหกรรมโลจิติกส์ และอุตสาหกรรมการเกษตร) และเสนอขอความเห็นชอบแบบการสำรวจความต้องการพัมนาฝีมือแรงงาน ใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย พร้อมการจัดทำฐานข้อมูลการฝึกอาชีพของจังหวัดตาก เพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการจัดทำแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดตาก ในปี 2563 ต่อไป

 


ว้นที่ข่าว : 21/08/2562