หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวประชาสัมพันธ์
 
การประชุมสัมมนาการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0

ข่าวประชาสัมพันธ์

...
...
...
...
...
...

วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตาก จัดการประชุมสัมมนาการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0 เพื่อชี้แจง ประชาสัมพันธ์โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0 ให้แก่ผู้ประกอบการ SME / วิสาหกิจชุมชน/ กลุ่ม OTOP ในพื้นที่จังหวัดตาก โดยท่านผู้ตรวจราชการกระทรวง (นายธวัช เบญจาทิกุล) เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนา และมอบป้ายแก่สถานประกอบกิจการที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0 ปีงบประมาณ 2562 จำนวน 3 แห่ง ซึ่งนางสาวบันฑิตา คล้ายเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตาก เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ห้องเวียงวัง โรงแรมเวียงตากริเวอร์ไซร์ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการ SME / วิสาหกิจชุมชน/ กลุ่ม OTOP เพื่อสร้างจิตสำนึกให้รู้คุณค่าของทรัพยากรที่มีอยู่และใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เข้าใจถึงความสูญเสียที่แฝงอยู่ในกระบวนการผลิต และหาวิธีดำเนินการแก้ไขปรับปรุงอย่างเป็นระบบ สามารถนำแนวทางไปปฏิบัติเพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงาน และลดการสูญเสียในวงจรการผลิตได้อย่างยั่งยืน โดยได้ดำเนินการมาแล้ว ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 ถึงปัจจุบัน เป็นเวลา 6 ปี


ว้นที่ข่าว : 26/07/2562