หน้าแรก > ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
ประกวดราคาก่อสร้างงานจ้างก่อสร้างอาคารโดมอเนกประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
...
...
...

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตาก มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโดมอเนกประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.

หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตาก ผ่านทางอีเมล์ d_tak@dsd.go.th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีักลางกำหนดภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 


ว้นที่ข่าว : 09/07/2562