หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
อบรมด้วบระบบการฝึกตามความสามารถ (Competency Based Training : CBT)

ข่าวฝึกอบรม

...
...
...
...

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตาก เปิดฝึกอบรมด้วบระบบการฝึกตามความสามารถ (Competency Based Training : CBT) หลักสูตร ยกระดับฝีมือแรงงาน สาขา การซ่อมบำรุงเครื่องล่างและส่งกำลัง ระดับ 1 ระหว่างวันที่ 21 พฤษภาคม - 21 มิถุนายน 2562 ณ บริษัท จรัญออโต้ กรุ๊ป จำกัด ตำบลน้ำรึม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก โดยมีจำนวนผู้เข้ารับการฝึก จำนวน 3 ท่าน


ว้นที่ข่าว : 13/06/2562