หน้าแรก > ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ช่างเครื่องปรับอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
...

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตาก ขอประกาศสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ช่างเครื่องปรับอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้ที่สนใจสามารถยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 6 ธันวาคม 2561 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. และสามารถทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โปรดสอบถามมายังสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ผ่านทางอิเมล์ d_tak@dsd.go.th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด ภายในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 โดยสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตากจะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.dsd.go.th/tak และ www.gprocurement.go.th. ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561

 


ว้นที่ข่าว : 28/11/2561