หน้าแรก > ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
 
มอบใบอนุญาตดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

...
...

วันที่ 6 ตุลาคม 2560 นายมานพ ดีฉนวน หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ดำเนินการมอบใบอนุญาตดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน (ต่ออ่ายุ) สาขาพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ) ระดับ 1 ให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ณ ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก


ว้นที่ข่าว : 06/10/2560