หน้าแรก > โครงสร้างผู้บริหาร
โครงสร้างผู้บริหาร
 
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดตาก


นางสาวบันฑิตา คล้ายเจริญ
ชื่อ - นามสกุล : นางสาวบันฑิตา คล้ายเจริญ

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดตาก

วัน/เดือน/ปีเกิด : 15 กุมภาพันธ์ 2505

ประวัติการศึกษา
ประถมศึกษาปีที่ 7                                           พ.ศ. 2518         โรงเรียนมิตรภาพที่ 10
มัธยมศึกษาปีที่ 3                                            พ.ศ. 2521         โรงเรียนพยุหะวิทยา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (การบัญชี)                        พ.ศ. 2524         โรงเรียนพาณิชยการนครสวรรค์
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (การบัญชี)                 พ.ศ. 2529         โรงเรียนดรุณพิทยาพาณิชยการ
ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต (การจัดการทั่วไป)      พ.ศ. 2532         วิทยาลัยครูสวนสุนันทา


ประวัติการทำงาน
- 7 ตุลาคม 2528          ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 4 ราชบุรี
- 26 กันยายน 2557       ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการพิเศษ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 8 นครสวรรค์
- 2 มีนาคม 2559          ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดน่าน
- 1 ธันวาคม 2559         ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดตาก 


เครื่องราชอิสริยาภรณ์
- ตริตาภรณ์ช้างเผือก 21 ก.พ. 2546

- ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก 17 ก.พ. 2557