ประกาศวัฒนธรรมคุณธรรมของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 
ประกาศวัฒนธรรมคุณธรรมของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและนโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสเพื่อเป็นมาตรฐานและให้เจ้าหน้าที่ทุกคนยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติอย่างเคร่งคัดพร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ประกาศดังกล่าว