ร่วมมือการพัฒนาฝีมือแรงงานการบำรุงรักษาและแก้ไขปัญหารถบรรทุก
 
ร่วมมือการพัฒนาฝีมือแรงงานการบำรุงรักษาและแก้ไขปัญหารถบรรทุก