ข่าว หน้าแรก > ทำเนียบผู้บริหาร
ทำเนียบผู้บริหาร
 
ชื่อ-นามสกุล ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง ตำแหน่ง
นางจุฑามาศ - บุญอาจ 2 มกราคม 2540 - 9 กรกฎาคม 2542 ผู้อำนวยการ
นางสาวศิริลักษณ์ - รัตนานุสรณ์ 8 พฤศจิกายน 2542 - 3 กันยายน 2543 ผู้อำนวยการ
นายจำนงค์ - คงจริง 4 กันยายน 2543 - 28 กุมภาพันธ์ 2546 ผู้อำนวยการ
นายผ่อน - สวิง 16 มิถุนายน 2546 - 16 มีนาคม 2549 ผู้อำนวยการ
นายสุภพ - ปิงตา 20 มีนาคม 2549 - 21 กุมภาพันธ์ 2553 ผู้อำนวยการ
นางสมใจ - เชื้อสุวรรณ์ 22 กุมภาพันธ์ 2553 - 30 กันยายน 2553 ผู้อำนวยการ
นายวิชัย - ผิวสอาด 15 กุมภาพันธ์ 2554 - 31 พฤษภาคม 2556 ผู้อำนวยการ
นายวิทมนต์ - ทองชุม 26 สิงหาคม 2556 - 30 กันยายน 2556 ผู้อำนวยการ
ว่าที่ร้อยตรีประพันธ์ - คชประดิษฐ์ 7 มกราคม 2557 - 31 ธันวาคม 2558 ผู้อำนวยการ
นายสุรพงษ์ - สายยศ 1 ธันวาคม 2558 - 30 กันยายน 2560 ผู้อำนวยการ
นายชาติชาย - สุจินพรัหม 29 พฤศจิกายน 2560 - 30 กันยายน 2562 ผู้อำนวยการ
นายอนุชิต - ดรกันยา 15 พฤศจิกายน 2562 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการ
 


รายการที่ 1 - 12 จากทั้งหมด 12 รายการ