หน้าแรก > ภารกิจของสำนักพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์
ภารกิจของสำนักพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์
 

 

เป้าประสงค์

goal

3.1 ยกระดับกำลังแรงงานของประเทศให้เป็นแรงงานฝีมือตามมาตรฐานฝีมือแรงงานในระดับสากล
3.1 Raise the labor force of the country to be skilled workers in accordance with international standards of workmanship.
3.2 เพิ่มผลิตภาพแรงงานและยกระดับรายได้ของกำลังแรงงาน
3.2 Increase labor productivity and raise labor income.
3.3 องค์กรมีขีดความสามารถสูงในการพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
3.3 The organization is highly skilled in developing skills. To enhance the competitiveness of the country.
 

ค่านิยมร่วม

Joint values

4.1 มุ่งมั่นทำงานเป็นทีมเชิงรุก (Proactive Teamwork)
4.1 Proactive Teamwork
4.2 ใฝ่เรียนรู้ (Life Long Learning)
4.2 Life Long Learning
4.3 มีจิตบริการ (Service Mind)
4.3 Service Mind
4.4 สานสร้างเครือข่าย
4.4  Networking
 

วัฒนธรรมองค์กร

Organisational culture

5.1 บุคลากรมีความร่วมมือ ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันในการปฏิบัติงาน
5.1 Personnel cooperation Help each other in their work.
5.2 ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
5.2 Promote continuous development of human resources.